ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA D’AMPA, 7 de Novembre de 2014

 

 

Reunits a les 17 h. comença la reunió en presència de 48 persones. L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.

2. Memòria curs 2013-2014

3. Objectius curs 2014-2015

4. Presentació i aprovació del compte de resultats del curs 2013-2014

5. Presentació i aprovació del pressupost 2014-2015

6. Elecció d’algun membre de la Junta

7. Torn obert de paraules.

 

1. Aprovació de l’acta anterior: Donat que en aquesta assemblea s’haurien de llegir dues actes, les de les assemblees del 10 de Desembre de 2013 i del 16 de Juny de 2014, s’informa amb uns dies d’antel·lació a les famílies de que estan penjades al web de l’AMPA per a disposició de tothom que les vulgui consultar. Com ningú hi posa cap objecció, s’aproven per majoria absoluta.

 

2. Memòria del curs 2013-2014:

2.1. Comissió de Menjador:

 • Model de gestió: Traspassar progressivament al llarg del curs del model gestió anterior a l’actual.
 • Coordinador pedagògic: Incorporar la figura del coordinador de monitors per gestionar la part pedagògica del servei.
 • Pla de funcionament: Concretar al llarg del curs la nova organització de la gestió del menjador i de l’estructura de funcionament.
 • Relació menjador-escola: Concretar canals de comunicació amb l’Escola per consensuar actuacions amb els alumnes i fer el seguiment.
 • Relació menjador-famílies: Consolidar la figura del monitor-referent així com les comunicacions amb les famílies a través de l’agenda o dels fulls d’incidències . Establir un horari amb el coordinador pedagògic per atendre a les famílies
 • Relació  famílies-comissió de mares del menjador: Donar a conèixer les funcions de la comissió a les reunions de junta i a la reunió d’usuaris

2.2. Comissió d’Extraescolars:

 • Revisar les activitats que es fan, fer-ne un seguiment i una avaluació.
 • Informar als pares del desenvolupament de les activitats.
 • Penjar al web els objectius, la metodologia… de cada activitat.
 • Preparar un tancament adequat a cada activitat.
 • Passar una valoració a les famílies per saber-ne el grau de satisfacció

2.3. Comissió de Comunicació:

 • Actualitzar el registre d’alumnes i pares
 • Publicar la nova web de l’AMPA amb informació complerta d’extra-escolars i menjador.
 • Establir un canal de comunicació integrada amb l’Escola: Calendari comú, inter-connectivitat dels webs, tríptic comú amb tota la informació de l’Escola+AMPA distribuït al començament del curs…
 • Fer arribar als pares actes, projectes i esdeveniments.

2.4. Comissió de Festes:

 • Motivar els pares, mares i nens perquè participin en les activitats proposades.
 • Cercar els canals més adients per fer-ne el màxim de difusió.
 • Valorar les activitats realitzades i deixar-ho tot per escrit.
 • Aconseguir que les activitats surtin més econòmiques.

2.5. Comissió de Nouvinguts:

 • Establir lligams amb els pares nouvinguts.
 • Celebrar una festa de benvinguda amb els pares novells perquè coneguin les mestres, l’equip directiu, els monitors, l’AMPA.
 • Posar a disposició dels pares un correu i una persona que els pugui atendre quan tinguin algun problema o dubte.

2.6. Comissió de Re-utilització:

 • Revisar els llibres per a re-utilitzar.
 • Cercar la manera per a implicar els nens en el traspàs dels llibres.
 • Cercar la manera per a implicar els nens en la conservació dels llibres.

2.7. Comissió del Pirata:

 • Consolidar i ampliar la colla.
 • Oferir matinals geganteres
 • Participar en activitats de barri, districte i ciutat.
 • Ampliar, si pot ser, la família del Pirata.

2.8. Comissió de l’Hort:

 • Establir canals de comunicació amb l’Escola.
 • Pensar què, quan i com es podrà plantar.
 • Cercar destí als productes de l’hort.

2.9. Serveis de l’AMPA:

 • Servei de Menjador
 • Activitats extraescolars
 • Servei de guarderia i acollida

2.10. Treball AMPA-Escola:

 • Comissió de P3
 • Instituts
 • Pintura i bricolatge
 • I molt més.

2.11. Reunions, xerrades i campanyes:

 • Reunions de Junta
 • Assemblees
 • Reunions de delegats
 • Reunions amb altres AMPA’s
 • Campanya de reis
 • PHorta solidària
 • Xerrades

 

3. Objectius pel curs 2014-2015:

 3.1. Comissió de Menjador:

 • Consolidar el nou model de gestió d’acord al Pla de funcionament del menjador revisant i fent-ne un seguiment detallat.
 • Garantir el pla de formació pel personal de menjador, assegurar la formació del pla de riscos laborals de tots els treballadors del menjador i les revisions mèdiques pertinents.
 • Vetllar perquè els nostres fills i filles en el marc de convivència del menjador de l’escola, adquireixin tots aquells hàbits socials, alimentaris, d’higiene i de salut, alhora que se’ls hi cobreixin les necessitats nutritives.
 • Vetllar per la qualitat del temps de lleure assegurant que hi hagi una vigilància organitzada i eficient dels diferents espais i una proposta de tallers adequada als diferents interessos i necessitats dels nens/es.
 • Elaborar una enquesta als alumnes usuaris del menjador  per valorar el grau de satisfacció dels tallers.
 • Millorar els canals de comunicació família-Comissió menjador AMPA a través de la web, la bústia i la reunió de delegats.
 • Augmentar el nombre de mares i pares a la Comissió donant-nos a conèixer més directament.

3.2. Comissió d’Extraescolars:

 • Fer un seguiment de les activitats més proper.
 • Planificar activitats per a pares i mares.
 • Continuar actualitzant el web de l’AMPA.
 • Fomentar un contacte continuat entre monitora, coordinadora i Comissió d’extraescolars.
 • Elaborar nous formats de formularis per atendre les diferents situacions: baixes…
 • Estar atent per a revisar, actualitzar o introduir noves activitats.

3.3 Comissió de Comunicació:

 • Optimitzar la Xarxa de comunicació establert a través dels delegats.
 • Fer un ús més intensiu del Facebook.
 • Ampliar la informació al web sobre el programa de socialització de llibres i el casal d’estiu.
 • Realitzar una campanya activa per estimular la participació dels pares en les activitats de l’AMPA.
 • Revisar el web perquè atengui les demandes dels pares.

3.4. Comissió de Festes:

 • Continuar motivant els pares perquè participin i organitzin activitats.
 • Desvetllar la cohesió de pares i nens dels diferents grups a través de les activitats.
 • Introduir variacions en les celebracions.
 • Cercar la manera més econòmica per poder gaudir de les activitats: com més gent millor.
 • Celebrar un comiat de curs festiu i refrescant amb tota la Comunitat Educativa

3.5. Comissió de Nouvinguts:

 • Informar a les famílies nouvingudes a l’Escola de les activitats que s’organitzen a l’Escola i des de l’AMPA.
 • Afavorir el procés de participació de les famílies a les activitats que organitza l’AMPA.
 • Facilitar el procés d’adaptació de les noves famílies a l’Escola.

3.6. Comissió de Re-utilització:

 • Programar amb l’Escola com els nens traspassaran els llibres que han utilitzat ells o elles.
 • Fer una previsió dels llibres que caldrà canviar i el cost que tindrà.
 • Elaborar un tríptic informatiu per a les famílies.
 • Cercar el compromís dels nens i les famílies en la cura dels llibres.

3.7. Comissió del Pirata Cala mare:

 • Oferir matinals geganteres
 • Participar en activitats de barri, districte i ciutat.
 • Obrir la Colla del Pirata a tots els alumnes de l’Escola.
 • Cercar la manera perquè participin activament.
 • Obrir la Colla del Pirata a exalumnes de l’Escola perquè puguin continuar tenint-hi un lligam.

3.8. Comissió de l’Hort:

 • Ampliar la Comissió
 • Establir canals de comunicació amb l’Escola
 • Planificar què cal plantar.
 • Cercar activitats que ajudin a la conservació i el manteniment de l’hort.
 • Projectar enfora el treball que s’està fent.

3.9. Serveis de l’AMPA:

 • Gestió d’Activitats d’escola
 • Casal d’estiu

3.10. Treball AMPA-Escola:

 • Camins escolars
 • LOMCE

 

4. Presentació i aprovació del compte de resultats del curs 2013-2014: Es presenta el balanç econòmic sense incloure la part corresponent al Menjador, que no ha estat possible tenir-la a punt per la reunió. Queda pendent per la propera Assemblea. S’aproven els comptes. Malgrat tot, es veu que l’AMPA està en una situació de dèficit. Una de les causes clares d’aquest dèficit és l’elevat nombre d’impagats. Ja s’està treballant sobre aquest aspecte, donant la possibilitat a les famílies de pagar la quota a terminis com els hi sigui més còmode. També s’actuarà sobre les famílies que tenen rebuts pendents de pagament d’alguna activitat extraescolar, no permetent que s’apuntin a cap altre activitat fins que no estiguin al corrent de pagament. Un altre tema que crida l’atenció de molts assistents és l’import elevadíssim que cobra La Caixa en concepte de comissions. S’està buscant una oferta bancària que ens ajudi a reduir aquesta despesa.

 

5. Presentació i aprovació del pressupost 2014-2015: Es presenten els pressupostos del curs vigent, prenent com a model els números del curs anterior. Per tant, tampoc es pot presentar la part corresponent al servei de Menjador. A la vista del dèficit de l’any passat es veu clarament la necessitat de buscar noves vies de finançament. Per una banda es proposa la venda de buffs a l’Escola els dies de festes (truitada, berenars de 6è, etc) i per una altra la confecció col·lectiva per part de totes les famílies de l’Escola i sorteig d’una panera de Nadal.

 

6. Elecció d’algun membre de la Junta: En el moment que es van elaborar els estatuts de l’AMPA es va marcar que la durada dels càrrecs seria de dos anys. Actualment, la Presidenta ja ha complert aquests dos anys, però donat que no hi ha ningú que la pugui substituir accepta assumir el càrrec un any més. La proposta és acceptada per unanimitat.

 

7.Precs i preguntes: No hi ha precs i preguntes.

 

Es dona per finalitzada la reunió a les 19 h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments