ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA D’AMPA: 20 de Novembre de 2016

Reunits a les 11 h. comença la reunió en presència de 36 persones. L’ordre del dia és el següent:

  1. Aprovació acta Assemblea anterior
  2. Renovació càrrecs Junta AMPA
  3. Memòria activitats i projectes curs 2015-2016
  4. Programació activitats i projectes curs 2016-2017
  5. Precs i preguntes

 

  1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior: Donat que les actes estàn penjades al blog de l’AMPA no cal fer la lectura al moment. Les famílies assitents a la reunió ja l’havien llegit i l’aproven per unanimitat.

2. Renovació de càrrecs de la Junta: En aquesta Assemblea, la Presidenta anuncia que plega dels seu càrrec després de 4 anys. Es presenten els nous càrrecs de la junta, que són:

– Presidenta: Margarita Barrera

– Sots-presidenta: Rosedgar Peña

– Secretària: Laia Vicente

– Sotssecretària: Cristina Casado

– Tresorera: El càrrec queda desert. Fins que algú se’n faci càrrec continua ocupant-lo l’anterior tresorera, Maite Moreno. S’està parlant amb algunes persones per veure si volen ocupar el càrrec.

S’explica que, tot i que s’ha d’especificar qui ocupa cada càrrec, a la pràctica els càrrecs de Presidenta i Sotspresidenta estan al mateix nivell, fent que cada una de les responsables s’ocupin d’unes funcions, comissions i tasques determinades. Són les següents:

 

 

MARGA BARRERA

 

ROSEDGAR PEÑA

Relacions amb l’Escola

      Equip Directiu

Monitors i personal de cuina

 

Relacions amb l’exterior

FAPAC

Plataforma Horta vol Institut

PHorta solidaria

 

Comissions:

      Menjador

Extraescolars

Hort   

Comissions:

Comissió de P3

Benvinguda de P3

Festa de final de curs

Sisè

Delegats

Activitats:

      Castanyada

Panera de Nadal

Truitada

Botifarrada

Festa de l’escola

Delegats

 

Activitats:

Projecte de Socialització de llibres

Llibres de Sant Jordi

Carrosa de Reis

Xerrades durant el curs

Consell Escolar Consell escolar3.Memòria activitats i projectes curs 2015-2016: Veure document adjunt.Memòria activitats i projectes curs 2015-2016: Veure document adjunt.

4. Programació activitats i projectes curs 2016-2017: Veure document adjunt.

5. Programació activitats i projectes curs 2016-2017: Veure document adjunt.

6. Precs i preguntes: Una família nova a l’Escola proposa a la Comissió de Nouvinguts que es faci alguna mena d’acte amb ells, no només amb les famílies de P3, perquè a vegades es troben una mica perduts i no acaben d’entendre moltes de les coses que s’organitzen a l’Escola. Es proposa establir un contacte més directa amb els membres de la Comissió per poder resoldre aquests dubtes.

6. Comissió de Pati: Al final de l’Assemblea, la Directora de l’Escola, Esther Sanmarino, i una mestra, Lourdes Comas, expliquen a les famílies assistents el projecte de pati. Es vol reformar els diferents patis de l’escola i per això s’ha creat una comissió formada per membres de l’Equip Directiu, mestres i famílies. Comparteixen el projecte que ha fet un pare que és arquitecte, els objectius que tenen i les actuacions que volen fer per aconseguir-los. Per finalitzar la seva participació i donat que un dels objectius és fer l’Escola més sostenible també a nivell acústic, demanen als pares que posem topalls a les cadires del menjador per evitar que facin tant soroll.

La reunió finalitza a les 12,30.

 

 

 

 

 

Vist-i-plau de la Secretària sortint                Vist-i-plau de la Secretària entrant

 

 

Comments

comments