Acta de la reunió del Consell Escolar. 10 de desembre de 2018

Acta de la 2ª Reunió de Consell Escolar del curs 2018-2019

Data: 10/12/18.

Hora: 17:00-18:45

Sala de Mestres de l’Escola Mare Nostrum.

La reunió va tenir dues parts:

En la primera s’aprova l’acta de la reunió anterior i s’ agraeix la feina de les persones que han format part durant els cursos del 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018 del Consell Escolar i que ara acaben el seu mandat i es va donar la benvinguda al professorat i les persones que representaran a les famílies en aquest òrgan.

La Direcció, el professorat, PAS, la representant de l’ Adminsitració i representants de les famílies que segueixen, reafirmen el seu compromís de participació i aportació en les reunions del Consell. Els pares i mares que marxen recorden l’acord de poder donar a conèixer els continguts de les reunions al gruix de les famílies a través del blog del Mare. Per això, a partir d’ara, els pares i mares representants farem un resum dels continguts no confidencials del tractat en cada reunió, per posar-lo a l’abast de tota la comunitat educativa, a través del blog de l’escola. Els antics membres del Consell marxen i es dona pas a la segona part del Consell.

La representant de l’ajuntament explica que abans de seguir, ha de donar una informació important: en breu es conformaran els Consells Escolars dels districtes de la ciutat, i s’ofereix la possibilitat als membres del Consell Escolar de cada centre educatiu de participar del Consell de Districte d’Horta i Guinardó. Qui tingui interés (només hi pot accedir un representant de cada tipologia representada al Consell) ha d’omplir un formulari i enviar-lo (màxim plaç el dijous vinent).

La Cap d’estudis passa a explicar la Programació General Anual, document que els membres han rebut amb antel·lació i han pogut examinar abans. Aquest document recull la programació de tot el que es farà a l’escola 2018-2019 (les qüestions més troncals i pròpies de cada any queden recollides en altres documents que aquí no es revisaran com el Projecte Educatiu de Centre). La proposta és la de no examinar apartat per apartat, sino revisar només aquelles parts que despertin dubte o vulguin d’una major explicació.

El document està estructurat segons el Projecte de Direcció (que s’estructura en tres àmbits: 1-Pedagògic, 2- de Gestió i Administració i 3- Relacional i Comunitari).

L’Àmbit Pedagògic té cinc objectius principals:

  1. La millora de resultats acadèmics de l’alumnat (l’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge),

  2. L’aplicació de noves actuacions significatives per atendre la diversitat (l’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals).

  3. Implicar l’alumnat en la vida de la Comunitat Escolar (l’alumnat és el centre de l’aprenentatge),

  4. Iniciar el Pla de Convivència del Centre (el respecte a les persones i a l’entorn per aconseguir una bona entesa),

  5. Redefinir el treball per projectes (l’aprenentatge ha des ser cada vegada més globalitzat).

En l’Àmbit d’administració i gestió es vol reorganitzar la documentació acadèmica i de gestió del centre (seguir amb el procés ja iniciat en el curs escolar passat) i continuar treballant en el pla de millores de l’edifici i les seves infraestructures.

En l’Àmbit Relacional i Comunitari, s’estableixen dos objectius principals: 1- Fomentar la participación de les famílies en les activitats del centre, i 2- Compartir el treball pedagògic entre l’equip docent i dinamitzar les reunions fomentant la participació de tot el professorat.

A més, també se subestructura en cicles educatius: Petits (cursos de P3 a P5), Mitjans (cursos de 1er a 3er) i Grans (cursos de 4art a 6è). Per cada cicle s’estableix un pla de treball, amb objectius concrets, actuacions, temporització i indicadors d’avaluació.

I un tercer nivel d’ estructuració és el de “Comissions de Claustre”: el professorat de l’escola s’agrupa, cada dimecres, per àmbits pedagògics diferents per establir objectius de curs i metodologies. Es tracta de grups de treball on el professorat, de diferents cicles, aprofundeix sobre com treballar les Festes Populars i Tradicionals de l’Escola, elaborar un pla per implementar les Tecnologies d’Aprenentatge i Coneixement (noves tecnologies) a l’aula per part de tot el professorat, repensar els patis d’infantil per convertir-los en espais multifuncionals generadors d’experiències sensorials, psicomotrius i de joc simbòlic, fomentar el gust per la lectura entre l’alumnat, dinamitzar el treball pedagògic coordinant els diferents cicles, impulsar la ciència i l’experimentació en el treball per projectes, vetllar pel medi-ambient i recondicionar espais en el nou pati per ubicar un espai d’hort urbà, i impulsar l’anglès a l’escola per millorar la competencia de l’alumnat.

Cada comissió actua amb autonomia definint uns objectius concrets, actuacions, temporalització de les mateixes i establint uns indicadors per avaluar l’ aconseguiment dels objectius. El treball de les comissions es comparteix en les reunions de claustre.

En el document també hi ha un apartat dedicat a la Relació Escola-Família, on es fa constar les dates en la que es lliuraran els informes:

  • 1er trimestre: Ed. Primària: 20/12/2018 i Ed. Infantil 31/01/2019

  • 2on trimestre: Ed Primària 11/04/2019

  • 3r trimestre: Ed. Primària i Ed. Infantil 20/06/2019

També s’especifica que les entrevistes amb les famílies es fan els dimarts al migdia de novembre a març I les reunions amb les famílies que s’organitzen majoritàriament durant el mes d’octubre (amb l’excepció de P3 que en té una en el mes de juliol, una altra al noviembre i una tercera al març per les colònies, P5 que en té una segona al maig per parlar del pas a primària, 1er que en té una a finals de setembre pel tema de la piscina i 2on que en té una segona al maig per valorar el curs). Aquestes reunions tenen una primera part intercicle on s’exposen les novetats i aspectes rellevants del curs (on participa tot el professorat del cicle I la direcció del centre) I una segona part, per cursos on s’entra amb major profunditat en aspectes concrets del treball amb cada grup d’edat.

El document té un apartat especial on fa constar els dies lectius i vacances dels tres trimestres del curs escolar i especificant l’horari lectiu i l’horari d’atenció al públic de la direcció i la cap d’estudis (ambdues de 9 a 10 del matí, els dilluns) i secretaria, els divendres de 9 a 10h. També es llisten les festes de l’escola i les sortides de cada curs escolar, amb els dies i llocs previstos.

La Programació General Anual acaba fent un esment al funcionament del menjador de l’escola i les activitats del migdia, l’AMPA (composició, activitats i periodicitat de les reunions), el projecte de socialització i reutilització de material comunitari i llibres de text, l’alumnat en pràctiques (de la UB, Uvic i la Blanquerna) i les Comissions del Consell Escolar (espais de treball per impulsar temàtiques concretes).

Això dóna peu a una revisió de les mateixes, i s’acorda mantenir les comissions:

Permanent (que es reuneix quan s’han d’acordar temes urgents, formada per la direcció i dos un representants de les famílies),

-l’Econòmica ( per treballar aspectes econòmics abans de portar-los al Consell, formada per la direcció, una representant del professorat i una representant de les famílies),

– la Comissió de P3 i Institut ( per treballar l’acollida de noves famílies a l’escola i aportar en la plataforma Horta vol institut, amb la cap d’estudis, una representant del professorat i una de les famílies).

– i la Comissió Social (formada per la direcció, dues representants del professorat i una de les famílies).

Per acabar, es dóna la paraula a la Marga, presidenta de l’AMPA que explica que hi està havent una major participació de famílies en les comissions de l’AMPA però que encara no s’ha pogut fer el relleu que s’havia de produir en el mes de novembre, per falta de candidatures per cobrir els llocs de Presidència i Vicepresidència. En les primeres setmanes de gener es reunirà l’AMPA per trobar una solució a aquesta falta de relleu.

A la pregunta formulada sobre en quins projectes escolars participa l’escola, s’explica que enguany es participa del Lècxit (amb la Biblioteca de Can Mariner, per fomentar el gust per la lectura), el projecte Èxit ( del Consorci, amb l’alumnat de 5è i 6è), la col·laboració amb la Fundació AREP (que facilita la inserció social de persones amb malaltia mental greu, amb el projecte d’Hort a P3), els projectes d’Aprenentatge i Servei de l’Institut Anna Gironella de Mundet, el Projecte de Camins escolars (amb el Consorci i el Districte) i les Escoles Amigues (que fomenta activitats compartides entre centres educatius diferents del barri).

El darrer que s’acorda és que les reunions de Consell Escolar tindran lloc en dilluns, amb horari de 17:00-18:30h.

Comments

comments