ACTA DEL CONSELL ESCOLAR. 18 de Febrer de 2019

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 

DATA: Dilluns18 de Febrer de 2019 

HORA: 17 h 

 En primer lloc es dóna la benvinguda a totes les persones assistents i es presenta la Sra. Marina Mañas, representant de l’Ajuntament, que substitueix la Sra. Cecilia Collado que no pot assistir per malaltia.   

 1. Aportacions a l’acta del darrer Consell escolar. 

Una representant de les famílies apunta que, a l’apartat Assistents a la reunió de l’acta de la darrera reunió figura com a persona que excusa la seva absència quan era present. Es planteja que potser no va signar el document d‘assistència.  

També comenta que va fer arribar a l’equip directiu l’acta que redactem els representants de les famílies per a rebre el vist-i-plau i no ha obtingut resposta en cap de les dues ocasions. Segons expliquen, no l’han rebut. Minuts abans d’entrar a la reunió l’ha tornat a enviar i es demana que si no es rep, s’avisi 

2. Tancament i balanç del pressupost 2018 

Els ingressos de l’escola provenen de: 

 • Consorci 
 • Escola Sostenible (Ajuntament de Barcelona) 
 • Famílies: 
 • Sortides 
 • Material 
 • Piscina 
 • Colònies 
 • Institucions sense ànim de lucre (beques pel menjador) 
 • Romanents de l’exercici anterior.  

Les despeses són: 

 • Despeses generals (material fungible, fotocòpies, biblioteca, etc) 
 • Colònies 
 • Sortides 
 • Piscina 

El saldo és favorable a l’escola per vàries causesD’una banda, l’any passat es va demanar als mestres que fessin un esforç per reduir la despesa en material. Van fer-ho tan bé que avui en dia hi ha un romanent important per material, per tant no cal pujar l‘import de la quota de material a les famílies. D’altra banda, s’ha treballat molt per poder reduir la morositat. 

 Aquest any no s’ha rebut cap aportació de l‘Ajuntament per Escola Sostenible, perquè ara aquestes ajudes es fan de manera triennal, de manera que el curs vinent rebrem 1800 euros.  

Una mare pregunta per les targetes escolars que es compra als alumnes quan fan sortides en transport públic, tenint en compte que la majoria dels nens i nenes tenen ja la T-16 i el fet de viatjar amb la seva targeta suposaria un estalvi per l’Escola. Es veu que ja es va provar fa temps, però va haver uns quants nens i nenes que les van perdre. Com per la seva renovació s’ha de pagar, es va decidir fer-ho així. 

3. Presentació del pressupost. 

Es presenta i s’aprova el pressupost de l’escola.  

4. Informacions sobre portes obertes, instituts… 

S’informa que les portes obertes de P3 seran els dies següents: 

    ° Dijous 7 de Març a 1/4 de 4  

    ° Dissabte 9 de març a les 11 

    ° Dilluns, 11 de Març a ¼ de 4. 

Per a publicitar les portes obertes s’ha modificat la pancarta que es va fer nova l’any passat, s’han penjat cartells i tríptics nous.  

Des del Consorci s’està organitzant unes xerrades pels pares i mares que han de matricular els seus fills i filles a P3 els curs vinent per explicar quin és el procediment de matriculació. Les dates són: 

    ° 25 de febrer, a les 17 

    ° 27 de feber a les 16 

    ° 7 de març a les 18 

La preinscripció per a P3 serà del 29 de Març al 9 d’Abril. S’ofereixen 50 places (46 ordinàries més 4 especials) i es calcula que hi ha al voltant de 15 germans. 

També es fan xerrades per les famílies que han de matricular els seus fills i filles a secundària, al Centre Civic Boca Nord, el dia 5 de Març a les 18h. 

I al Mare Nostrum es farà una reunió per les famílies de 5è i 6è amb els directors dels centres als quals estem adscrits: Josep Pla, Anna Gironella de Mundet i Narcís Monturiol. Ens han tret com a institut el Vall d’Hebrón i a canvi ens han concedit el Monturiol, molt més proper. Encara, però, està per confirmar perquè encara no surt publicat al web del Consorci. 

5. Informacions d’AMPA 

S’explica que es va celebrar l‘assemblea d’AMPA el dia 28 de Gener, amb l‘assistència de 23 persones. Hi van assistir a més la directora del centre i la cap de cuina i els treballadors del despatx de l’AMPA.  

Sobre el canvi de Junta, donat que no hi havia ningú que volgués ocupar el càrrec de president/a aquest any, s’ha optat per allargar el mandat de les presidentes anteriors a fi de que algunes persones que si estan interessades en participar i voldrien ocupar càrrecs a la Junta tinguin un temps per entendre el funcionament de l’AMPA i agafin una certa experiència abans d’ocupar el càrrec. Aquest allargament serà fins a la primera assemblea del curs vinent.  

La Sotspresidenta, Rosedgar Peña, agafarà el càrrec de tresorera, donat que tampoc hi havia cap voluntari per assumir aquesta tasca.  

S’explica també el nou funcionament de l’AMPA basat en: 

 •  Generar procediments per regular qui, com, quan i a qui s’ha de passar comptes de les coses que succeeixen. Se n’han creat quatre: procediment d’incidències, d’impagats, de comunicació i autorització de despeses i de sol.licitud de permisos i incidències laborals.  
 • Més pes a les comissions que tindran autonomia de funcionament i passaran comptes a la Junta. Cada vocal de la Junta és membre d’una comissió. Així hi ha representació de totes elles i les decisions es prenen de forma col·legiada. 

Es va presentar el balanç econòmic del curs passat i el balanç del que portem de curs, favorable a l’AMPA. No es van poder presentar pressupostos perquè no en tenim encara, ja que la comissió econòmica està en un moment molt inicial i encara estan ubicant-se.  

 6. Precs i preguntes 

Una mare pregunta pels protocols d’actuació que se segueixen davant en cas d’accident, ja que recentment es va donar el cas en que una família  no va ser informada que el seu fill havia patit una caiguda, que va tenir com a conseqüència un braç trencat. L’escola manifesta que es tracta d’un fet aïllat, ja que sempre es posa en coneixement de les famílies qualsevol incidència. En aquest cas, el nen va caure al pati, al mig-dia, la monitora que el va atendre de seguida, va preguntar si estava bé, i li va fer diverses proves per comprovar que no hagués pres mal, i va semblar que no hi havia cap mal més enllà d’un cop. En arribar a la classe es va informar a la mestra i la mestra va estar al cas, però l’infant no es va queixar en cap moment. Per això es va valorar que no calia trucar a la família. El nen va anar a la ludoteca, després de classe, i no va ser, fins que la mare el va recollir que va manifestar febre i dolor i en anar al metge van detectar fractura en un os del braç. La direcció del centre reconeix que en aquesta cas es va avaluar malament el problema, i que s’hauria hagut de trucar a la família, en tot cas. Ja s’ha revisat el cas amb el professorat i monitoratge implicat per a que no torni a passar, i s’han demanat disculpes a la família.  

La mateixa mare pregunta sobre si hi ha prevista alguna actuació per detectar i intervenir en hipotètics casos que en el centre es generi algun tipus de conflicte entre l’alumnat fora de l’alula, en espais de pati, passadís, etc. La direcció explica que s’està preparant l’SNOF (normes d’organització i funcionament del centre) i que dins d’aquest hi ha el Pla de Convivència que ja s’està redactant. Tal i com estableix la llei, abans del març del 2020 tots els centres educatius de Catalunya han de definir un Projecte de Convivència, en el marc del seu Projecte Educatiu. Les mestres ja estan revisant tota la documentació i els protocols que posa el Departament d’Educació a disposició, per tal de diagnosticar i elaborar un pla pel Mare Nostrum. El Pla contempla la participació d’un representant de les famílies, que ha de sortir de l’AMPA, si pot ser de la comissió de famílies.  

Fins ara, en cas de detectar un conflicte important dins l’escola, es cridaria l’Equip d’Atenció Psicopedagògica i es faria una valoració del cas i, si calgués, s’engegaria un protocol d’actuació. S’activaria el grup de suport i es faria atenció directa per part de la psicopedagoga.  

Actualment, s’està aplicant una tècnica anomenada Sociograma per valorar la xarxa de relacions i dinàmiques que s’estableixen entre els nens i nenes, per poder aplicar dinàmiques correctores, si calgués.  

Des de la coordinació de cicle infantil, s’explica que el professorat aprofita les tutories per a plantejar temes de convivència i respecte entre l’alumnat, des de ben petits, per generar actituds que afavoreixin la convivència i actuar, així, preventivament abans que es generin els conflictes. Actuar des de la prevenció és el que millor funciona. 

La Marina Mañas, que en l’ajuntament treballa en un departament d’ intervenció en conflictes en espai públic a nivell de ciutat, apunta que en la resolució de qualsevol conflicte cal tenir en compte a l’alumnat, les famílies i l’entorn, i acompanyar el procés  

Finalitza la reunió a les 18,30agraïnt la participació de totes les persones assistents. 

 

 

Comments

comments